Kata Kerja: Maksud, Jenis-jenis, Fungsi & Contoh Penggunaan

Kata Kerja: Maksud, Jenis-jenis, Fungsi & Contoh Penggunaan

Kata kerja adalah elemen penting dalam setiap bahasa. Ia memainkan peranan utama dalam membentuk ayat yang lengkap dan bermakna. 

Artikel kali ini akan menjelaskan secara terperinci mengenai maksud kata kerja, termasuk jenis-jenis, fungsinya, dan contoh-contoh penggunaannya dalam ayat.

BACA JUGA: Kata Tunggal – Takrifan & Bentuk-Bentuknya

Apa Itu Kata Kerja?

Kata kerja merujuk kepada perkataan yang digunakan untuk menggambarkan tindakan, keadaan, atau situasi yang dilakukan oleh subjek.

Ia adalah bahagian penting dalam ayat kerana menunjukkan apa yang sedang berlaku atau tindakan yang dilakukan oleh subjek.

Contohnya, dalam ayat “Ali makan nasi”, perkataan “makan” adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan yang dilakukan oleh Ali.

Kata Kerja: Maksud, Jenis-jenis, Fungsi & Contoh Penggunaan

Menurut laman sesawang Klik Web DBP, kata kerja ialah perkataan yang menunjukkan sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu, dan menjadi unsur inti dalam binaan frasa kerja.

Frasa kerja merupakan salah satu empat binaan frasa yang menjadi predikat dalam ayat bahasa Melayu.

Kata kerja dapat hadir bersendirian dalam frasa kerja, atau dengan unsur-unsur lain seperti kata bantu, objek dan unsur keterangan.

Jenis-Jenis Kata Kerja

Dalam bahasa Melayu, terdapat beberapa jenis k.kerja yang perlu difahami:

1. Transitif

Kata kerja transitif memerlukan objek untuk melengkapkan maksud ayat. Objek tersebut biasanya berupa kata nama atau frasa nama yang menerima tindakan yang dilakukan oleh subjek.

Ciri-ciri:

1. Memerlukan Objek: Kata kerja transitif tidak lengkap tanpa objek. Objek ini menjawab soalan “apa?” atau “siapa?” terhadap tindakan yang dilakukan oleh subjek.

Contoh:

 • “Ali membaca.” (Tidak lengkap, bertanya: Membaca apa?)
 • “Ali membaca buku.” (Lengkap, ‘buku’ adalah objek)

2. Boleh Diikuti oleh Kata Ganti Nama Objek: Kata kerja transitif boleh diikuti oleh kata ganti nama sebagai objek.

Contoh:

 • “Dia memukul saya.”
 • “Saya menulisnya.”

3. Mempunyai Bentuk Pasif: Kata kerja transitif boleh diubah ke dalam bentuk pasif dengan menjadikan objek sebagai subjek ayat. Biasanya, bentuk pasif ini digunakan untuk menekankan objek yang menerima tindakan.

Contoh:

 • Aktif: “Ali menulis surat.”
 • Pasif: “Surat itu ditulis oleh Ali.”

 2. Tak Transitif 

Kata kerja tak transitif adalah k.kerja yang tidak memerlukan objek untuk melengkapkan maknanya dalam ayat. Kata kerja ini sudah cukup untuk menjelaskan tindakan atau keadaan yang dilakukan oleh subjek tanpa memerlukan objek.

Ciri-ciri:

1. Tidak Memerlukan Objek: Kata kerja tak transitif tidak memerlukan objek untuk melengkapkan makna ayat.

Contoh: “Dia tidur.” (tidak memerlukan objek, maknanya sudah lengkap)

2. Tidak Boleh Diikuti oleh Kata Ganti Nama Objek: Kata kerja tak transitif tidak boleh diikuti oleh kata ganti nama objek.

Contoh: “Dia tidur saya.” (tidak betul)

3. Boleh Diikuti oleh Keterangan: Kata kerja tak transitif sering diikuti oleh keterangan untuk memberikan maklumat tambahan tentang tindakan tersebut.

Contoh: “Dia tidur dengan nyenyak.”

4. Tidak Mempunyai Bentuk Pasif: Kata kerja tak transitif tidak boleh diubah menjadi bentuk pasif kerana tiada objek yang menerima tindakan.

Contoh: “Dia berlari.” (tidak boleh menjadi “Berlari oleh dia.”)

Kata Kerja: Maksud, Jenis-jenis, Fungsi & Contoh Penggunaan

3. Aktif

Kata kerja aktif ialah k.kerja yang menunjukkan subjek melakukan sesuatu tindakan. Dalam ayat yang menggunakan k.kerja aktif, subjek adalah pelaku utama yang melakukan perbuatan terhadap objek (jika ada).

Kata kerja aktif biasanya memberikan maklumat yang jelas tentang siapa yang melakukan tindakan dan apa yang dilakukan.

Ciri-ciri:

1. Subjek Sebagai Pelaku: Subjek dalam ayat adalah yang melakukan tindakan.

Contoh: “Ali membaca buku.” (Ali adalah pelaku yang membaca)

2. Mengutamakan Tindakan: Kata kerja aktif menekankan tindakan yang dilakukan oleh subjek.

Contoh: “Dia menulis surat.”

3. Boleh Digunakan dengan Objek atau Tanpa Objek: Kata kerja aktif boleh mempunyai objek ( k.kerja transitif) atau tidak mempunyai objek ( k.kerja tak transitif).

Contoh: “Ahmad makan nasi.” (dengan objek) / “Ahmad tidur.” (tanpa objek)

4. Penggunaan Awalan: K.kerja aktif sering menggunakan awalan seperti “me-“, “men-“, “mem-“, “meng-“, “menge-“, “ber-“, “ter-“, dan lain-lain.

Contoh: “memasak”, “menulis”, “berlari”

4. Pasif

Kata kerja pasif ialah k.kerja yang menunjukkan bahawa subjek menerima tindakan atau dikenakan sesuatu tindakan oleh pihak lain. Dalam ayat pasif, fokus utama adalah pada tindakan yang diterima oleh subjek, bukan pada pelaku tindakan.

Ciri-ciri:

1,  Subjek Menerima Tindakan: Subjek dalam ayat pasif adalah penerima tindakan, bukan pelaku.

Contoh: “Surat itu ditulis oleh Ali.” (Surat adalah penerima tindakan)

2. Penggunaan Awalan dan Akhiran Khusus: Sering menggunakan awalan seperti “di-“, “ter-“, atau akhiran “-kan”.

Contoh: “ditulis”, “terjatuh”, “diberikan”

3. Pelaku Tindakan Dinyatakan atau Tidak Dinyatakan: Kadang-kadang, pelaku tindakan disebut menggunakan kata sendi “oleh”.

Contoh: “Buku itu dibaca oleh Ali.”

Namun, pelaku juga boleh tidak dinyatakan.

Contoh: “Buku itu dibaca.”

4. Menekankan Objek: Ayat pasif lebih menekankan objek atau hasil tindakan daripada pelakunya.

Contoh: “Makanan itu dimakan oleh kucing.”

Jenis-jenis Kata Kerja Pasif:

1. Pasif Transitif: Menggunakan objek yang menerima tindakan.

Contoh: “Surat itu ditulis oleh Ali.” (Surat adalah objek yang menerima tindakan)

2. Pasif Tak Transitif: Tidak memerlukan objek, tetapi menekankan keadaan atau hasil tindakan.

Contoh: “Pintu itu terbuka.”

Bentuk Aktif Kata Kerja Pasif:

Kata kerja pasif boleh diubah menjadi bentuk aktif dengan menjadikan pelaku sebagai subjek dan objek sebagai penerima tindakan.

 • Pasif: “Surat itu ditulis oleh Ali.”
 • Aktif: “Ali menulis surat itu.”
 • Pasif: “Makanan itu dimasak oleh ibu.”
 • Aktif: “Ibu memasak makanan itu.”

5. Bantu

Kata kerja bantu ialah k.kerja yang digunakan bersama k.kerja utama untuk membentuk frasa kerja dan memberikan maklumat tambahan mengenai tindakan, masa, aspek, atau keadaan. Kata kerja bantu tidak boleh berdiri sendiri tanpa k.kerja utama.

Fungsi:

1. Menunjukkan Masa (Tense):

 • Kata kerja bantu digunakan untuk menunjukkan masa tindakan (masa kini, masa lampau, masa hadapan).
 • Contoh:
  • “Ali telah makan.” (masa lampau)
  • “Mereka sedang belajar.” (masa kini)
  • “Kami akan pergi.” (masa hadapan)

2. Menyatakan Aspek:

 • Kata kerja bantu boleh digunakan untuk menunjukkan aspek tindakan, seperti sesuatu yang sedang berlangsung, sudah selesai, atau akan dilakukan.
 • Contoh:
  • “Dia sudah tiba.” (tindakan selesai)
  • “Mereka sedang bermain.” (tindakan sedang berlangsung)
  • “Saya akan membaca.” (tindakan akan dilakukan)

3. Menunjukkan Kebolehan, Keizinan, Kemungkinan, atau Kewajiban (Kata Kerja Modal):

 • Kata kerja bantu modal digunakan untuk menunjukkan kebolehan, keizinan, kemungkinan, atau kewajiban.
 • Contoh:
  • “Ali boleh berenang.” (kebolehan)
  • “Kamu harus belajar.” (kewajiban)
  • “Dia mungkin datang.” (kemungkinan)
  • “Saya boleh pergi?” (keizinan)

Contoh dan Penggunaannya:

 1. Telah:
  • Ayat: “Dia telah makan.”
  • Fungsi: Menunjukkan tindakan sudah selesai pada masa lampau.
 1. Sedang:
  • Ayat: “Mereka sedang belajar.”
  • Fungsi: Menunjukkan tindakan sedang berlangsung pada masa kini.
 1. Akan:
  • Ayat: “Saya akan pergi ke kedai.”
  • Fungsi: Menunjukkan tindakan yang akan berlaku pada masa hadapan.
 1. Boleh:
  • Ayat: “Dia boleh menyanyi.”
  • Fungsi: Menunjukkan kebolehan atau keizinan.
 1. Harus:
  • Ayat: “Kamu harus datang awal.”
  • Fungsi: Menunjukkan kewajiban atau keperluan.
 1. Mungkin:
  • Ayat: “Dia mungkin datang malam ini.”
  • Fungsi: Menunjukkan kemungkinan.
 1. Belum:
  • Ayat: “Dia belum makan.”
  • Fungsi: Menunjukkan tindakan yang belum selesai atau belum dilakukan.
 1. Masih:
  • Ayat: “Mereka masih belajar.”
  • Fungsi: Menunjukkan tindakan yang masih berlangsung.

Fungsi

Kata kerja mempunyai beberapa fungsi utama dalam pembinaan ayat, antaranya: 

1. Menunjukkan Tindakan atau Perbuatan: Menggambarkan apa yang dilakukan oleh subjek.

 Contoh: “Ali berlari di taman.”

2. Menunjukkan Keadaan atau Situasi: Menunjukkan keadaan atau situasi subjek.

 Contoh: “Dia sedih.”

3. Menghubungkan Subjek dengan Objek: Dalam ayat yang menggunakan k.kerja transitif, ia menghubungkan subjek dengan objek.

Contoh: “Ali membaca buku.”

4. Menunjukkan Masa (Tense): Menunjukkan masa tindakan berlaku (masa kini, masa lampau, masa hadapan).

Contoh: “Dia sedang membaca.” (masa kini), “Dia telah membaca.” (masa lampau), “Dia akan membaca.” (masa hadapan)

5. Menyatakan Aspek: Menunjukkan aspek tindakan, seperti selesai, sedang berlangsung, atau akan dilakukan.

Contoh: “Dia sudah tiba.” (sudah selesai), “Mereka sedang bermain.” (sedang berlangsung), “Saya akan membaca.” (akan dilakukan)

Contoh Penggunaan

Berikut adalah beberapa contoh ayat yang menggunakan pelbagai jenis k.kerja:

 •  “Ibu sedang memasak di dapur.” (aktif)
 • “Buku itu dibaca oleh adik.” (pasif)
 • “Kucing itu tidur di atas sofa.” (tak transitif)
 • “Ahmad menulis surat kepada rakannya.” (transitif)

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut mengenai k.kerja dan tatabahasa bahasa Melayu, anda boleh merujuk kepada buku tatabahasa atau laman web yang sahih seperti Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP).

Dengan pemahaman yang mendalam mengenai k.kerja, anda akan lebih mahir dalam penggunaan bahasa Melayu dan mampu menyampaikan idea dengan lebih jelas dan tepat.

Sumber: 

Bantu kami share artikel ini: